ජීවමාන රූප මවන GeForce RTX තාක්ෂණය

Graphics Cardවලින් Ray Tracing, Real-time Render සමග ඇත්තම විදියේ රූප මවන්න පුළුවන් NVIDIA සමාගමේ RTX තාක්ෂණය ගැන යි මේ.

Related Articles