ආබාධිතයින්ට නැවත ඇවිදින්නට උරදෙන රොබෝ පාද ආධාරක

විවිධ හේතු නිසා ඇවිදීමට නොහැකිව සිටින අයට ජපානයෙන් සුබ ආරංචියක් ලැබී තිබෙනවා. මේ ඔත්තුව ඒ ගැනයි.

Related Articles