ටෝනි ස්ටාක්ගේ වගේම smart බයික් හෙල්මට් එකක්

අයන් මෑන්ගේ වගේ හෙල්මට් එකක් දාගෙන පියඹා යන්න කැමතිද? එහෙනම් AR තිරයක් සහ Voice Commands සහිත මේ Smart බයික් හෙල්මට් එක ඔබටම ගැළපෙනවා.

Related Articles