ලංකාවේ මේ සුපිරි පරිගණක ක්‍රීඩාව ගැන දන්නවා ද?

ලංකාවේ නිර්මාණය වූ සුපිරි ගණයේ Multi-Player ක්‍රීඩාව“Extraction Valley™ Devil’s Curse” පසුගිය දිනෙක එළිදැක්වුණා.

Related Articles