ඒ කාලේ අපි පණ වගේ ආදරේ කරපු ෆෝන් 7ක්

චයිනීස් ෆෝන් රැල්ලට අහුවෙලා ඒවායින් ටීවී බලලා, අන්තිමට W200 එකෙන් අමාරුවෙන් ඉන්ටර්නෙට් ගියපු අපිට දැන් තියෙන ෆෝන් ඕනෑවටත් වඩා වැඩියි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඒ ලස්සන අතීතයට ඔබ ආයෙමත් රැගෙන යන්නටයි මේ ලෑස්තිය.

article

End of Articles

No More Articles to Load