මුහුණු ආවරණයට එකතු වුණු FaceBit

මුහුණු ආවරණවල ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ නිරීක්ෂණය කළ හැකි සංවේදකයක් පසුගිය කාලයේ දී නිර්මාණය වුණා. මෙම කෙටි වීඩියෝව ඒ පිළිබඳව යි.

Related Articles