පොළොවෙන් හඳට ගිය Hasselblad කැමරාව

1969 වසරේ දී මිනිසා මානව ඉතිහාසයේ විශාලත ම පියවරක් සඳ මත තබනවා. මේ අපූර්ව අවස්ථාවේ මතක අමරණීය කරන්නේ සුවිශේෂී කැමරාවකින්. හඳට කැමරාවක් එදා යැවූ පළමු සන්නාමය ලෙස Hasselblad ඉතිහාසගත වෙනවා.

Related Articles