අඩුම මිලකට උපරිම හැකියාවක් ගෙන එන Huawei Y9 Prime

Huawei සමාගම Y Series එකට අලුතින්ම හඳුන්වා දෙන Y9 Prime දුරකතනය විශේෂාංග රැසක් සමඟ රු. 41,999කට දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්. Bigger View, Larger Memory, Better Camera සහ More Colorful නම්, Y9 Prime තමයි!

Related Articles