දුරකථන මිල තීරණය කරන නවත ම Snapdragon chips

Qualcomm ආයතනය ඔවුන්ගේ නවත ම Snapdragon chips පෙළ පසුගිය දිනෙක එළි දැක්වූවා. මේ චිපයන්වල මිල නුදුරු අනාගතයේ දී ජංගම දුරකථනවල මිල තීරණය කරාවි.

Related Articles