අපිට ඉන්ටර්නෙට් ලැබෙන හැටි

මුහුදු පතුළ යට තියෙන optical කේබල් එකක ඉඳලා, දත්ත පැකට්වල සිර කරලා, රේඩියෝ තරංගවල පා කරලා ඔබේ දෝතට ඉන්ටර්නෙට් එන හැටි ගැනයි මේ.

Related Articles