කරදරකාරී ඇඩ්ස් නවත්වන්න ඕනේ ද?

අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන ඕනෑම කෙනෙකුට වෙබ් අඩවි වලින් දිස්වෙන ඇඩ්ස් කියන්නේ කරදරකාරී දෙයක්. මේ ඇඩ්ස් සදහටම නවත්තන්නේ මෙහෙමයි.

Related Articles