ෆේස්බුක් ස්ලෝ ද? යූටියුබ් ගියාම හිටු කියලා ස්ටක් වෙනවද? කිලෝමීටර 10ක් ගිහින් ඉක්මනින්ම, අඩු මුදලකට කරගන්න පුළුවන් වැඩේට කිලෝමීටර 1000ක් දුර යන්නේ මොකටද? මේ වීඩියෝ එකත් බලලාම තීරණය කරන්න.