සුළං මෝල්වල ඉතිහාසය ගැන තොරතුරු බිඳක්

අතීතයේ දී ඕලන්දයේ සමහර ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවීම වැලැක්වීම සඳහා සුළං මෝල් භාවිතා කළ බව අසා තිබෙනවා ද? ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න මේ ලිපිය කියවල බලමු.

සතිපතා පුවත්ලිපිය ලබාගන්න