கலை, பல்வேறு பரிமாணங்களை கொண்டது: கோரலகெதர புஷ்பகுமார

கலைஞரும் வழிகாட்டியுமான கோரலகெதர புஷ்பகுமார அவர்கள் சமூக அரசியல் மற்று கலாச்சாரம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை கலை வடிவமாக வெளிப்படுத்துவதில் அதீத திறமையைக் கொண்டவர். இரு வேறு தலைமுறையினருக்கு இடையேயான உரையாடலை மேம்படுத்துவதற்கென The Asia Foundation ஒழுங்கமைப்பினால் இலங்கையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் Our Stories செயற்திட்டத்தினூடாக அவர் தமது அனுபவங்களை எம்மோடு பகிர்ந்துகொண்டார்.

கலை பல்வேறு பரிமாணங்களை கொண்டது. அவற்றுள் Our Stories செயற்திட்டத்தின் மூலம் நாங்கள் கையாண்ட சில வடிவங்களை காண oustories.lk எனும் இணையதளத்திற்கு பிரவேசியுங்கள்.

Related Articles