உவர்நீரில் இருந்து குடிநீர் – மக்கள் பிரச்சினைக்கு தீர்வு

பூநகரி பிரதேசத்திற்கு உட்பட்ட தொலை தூர
கிராமங்களில் நீண்டகாலமாக ஏற்பட்டிருந்த
குடிநீர் பிரச்சினைக்கு கிடைத்த நற்பலன்.

Related Articles