சமாதானத்திற்கான மாணவர் பரிமாற்ற திட்டம்

சகோதர சங்கமம்’ என்பது மாணவர் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சித் திட்டமாகும். இது பாடசாலை சமூகத்தில், சமூகக் கூட்டிணைப்பு மற்றும் சமாதானத்தை மேம்படுத்துவதற்காக செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் சமீபத்தில் மட்டக்களப்பு, கல்குடாவில் நடாத்தப்பட்டது. அதன் தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு.

Related Articles