உங்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம்

இன்றைய சூழலில் மக்கள் கலக்கமடைந்திருப்பது உண்மை. அத்தோடு பொய்யான தகவல்களும் #FakeNews பரப்பப்படுகிறது. இச்சமயத்தில் சரியான செய்திகளை எப்போதும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோமென roar நாம் உறுதியளிக்கிறோம். மேலும் நாங்கள், உங்களிடமும் ஒன்றை கேட்டுக்கொள்கிறோம்…

Related Articles