கருணை மிகு ஒரு செயல் உலகில் பாரிய மாற்றத்தினை ஏற்படுத்த கூடும் என்பதற்கான சிறந்த உதாரணம் இதோ

Related Articles