இலங்கையில் COVID-19 உடன் தொடர்புடைய தயாரிப்புகளுக்கு புதிய தரநிர்ணயம்

இலங்கையில் COVID-19 உடன் தொடர்புடைய முகக்கவசம், கையுறை மற்றும் கை சுத்திகரிப்பான் மட்டுமல்லாமல் புதிய 8 தயாரிப்புகளுக்கு புதிய தரநிர்ணயங்களை SLSI அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.

Related Articles