கதிர்காமம் திருத்தலத்தின் வருடாந்த பாதயாத்திரை

ஒரு காலத்தில் காடாக இருந்த கதிர்காமம் இன்று அரசினால் புனிதப் பிரதேசமாக பிரகடனப் படுத்தப்பட்டு உள்ளது என்றாலும் கூட, வேட்டுவ மக்களின் வழிபாடு இன்றும் தொடர்கின்றது.

இலங்கையர்களின் கதிர்காமம் : 

Related Articles